MR Service for Kangwal Textile Co., Ltd.

บริษัท กังวาล เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นโรงงานที่ดำเนินการ การผลิต ปั่น และทอเส้นด้าย เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมสิ่งทอต่างๆ เพื่อตอบสนองความหลากหลายของตลาด ตลอดจนคุณภาพที่ดีและเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริษัท กังวาล เท็กซ์ไทล์ จำกัด มีสถานีไฟฟ้าเพื่อทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าโรงงาน ในพิกัด แรงดัน115 กิโลโวลท์ โดยรับกระแสไฟฟ้า จากระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านเข้ามาเพื่อป้อนโรงงาน โดยมีหม้อแปลงที่สถานีไฟฟ้าที่ทำการติดตั้ง OLTC MR Type: V III 200D-123/76-10 19 3W เป็นตัวปรับเปลี่ยนระดับแรงดันเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพที่มั่นคงไม่ส่งผลต่อกระบวนการ การผลิต

บริษัท กังวาล เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้ไว้วางใจโดยให้บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ บริการซ่อมบำรุง OLTC ตามวาระ

โดยเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2561, ทางบริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าทำการซ่อมบำรุง OLTC ดังกล่าว ตามวาระที่กำหนด พร้อมทั้งส่งมอบงานซ่อมบำรุงให้แก่ลูกค้าเป็นไปตามกำหนดเวลา ทำให้สถานีไฟฟ้าดังกล่าวสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า กลับเข้าสู่ระบบได้เหมือนเดิม